Projekt ŠABLONY 3
je spolufinancován Evropskou unií

projekt je zaměřen na níže uvedené záležitosti:

Vzdělávání pedagogů: tandemová výuka, zahraniční stáže

Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání.

Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.


Pedagog 21. století

Dynamická inkluze

Cílem projektu je podpora pedagogických pracovníků pomocí sdílení zkušeností a umožnění cílené práce s konkrétní skupinou díky přesné diagnostice týmu a profesní diagnostice osobnosti učitele. Na základě pochopení a sdílení usnadnit práci.

Prostřednictvím nového unikátního diagnostického nástroje ukážeme pedagogům, že každá skupina je jedinečná a vyžaduje odlišný přístup a způsob práce, pokud výsledek má být efektivní.

Na naší škole vzniklo Centrum kolegiální podpory, jehož hlavní náplní je:

Projekt Dynamická inkluze, který pomáhá učitelům i dětem, vstupuje do poslední třetiny

Projekt Dynamická inkluze probíhající v šesti školách našeho kraje, s centrem kolegiální podpory v naší ZŠ , vstupuje do své poslední třetiny. Na samotném počátku projektu byli zapojení pedagogové seznámeni s již existujícími produkty diagnostiky určenými pro školy a školská zařízení. Všichni měli možnost si je vyzkoušet a následně s pomocí odborníků interpretovat svůj vlastní „profil učitele“.  Pedagogům byly vysvětleny základní principy práce s diagnostickou metodou určenou pro jednotlivce a skupinu a její možnosti a přínosy.Současně probíhal také intenzivní vývoj nového diagnostického nástroje – interaktivního profilu třídní skupiny a kompatibilního profilu učitele.

Na pravidelných workshopech v jednotlivých CKP (centrech kolegiální podpory, které jsou tři – jedno centrum v každém zúčastněném kraji) se pedagogové společně s lektory metody, psychology a speciálními psychology učili s profily třídních skupin i učitelů pracovat a analyzovat výstupy. Učitelé velmi rychle pochopili výhody práce s přesnými a často novými informacemi, které přináší diagnostika.

 

Mohlo by se zdát, že diagnostická metoda poukazuje na nedostatky učitelů a jejich chyby, ale není to tak.  Metoda dává pedagogům užitečné informace o tom, jaké jsou jejich silné stránky, o které se mohu opřít, jaká jsou rizika, s nimiž se musí počítat a o nichž je dobré vědět. Také přináší informace o tom, jak funguje skupinová dynamika třídy a jaký způsob práce a komunikace je pro skupinu vhodný. Poukazuje na to, kde jsou rizika skupiny a jak mohou učitelé se třídou pracovat v její prospěch.

 

Projekt Dynamická inkluze je tříletý a končí v říjnu příštího roku. V současné fázi se účastníci projektu soustředí především na profily konkrétních tříd, a jejich vývoj v čase.  Zaměřují se na konkrétní problémy skupin, proměny a interpretaci změn, které souvisejí s postupem žáků do vyššího ročníku, nebo s přechodem na druhý stupeň základní školy. Zabývají se problematikou změny atmosféry vztahů ve třídách např. po odchodu žáků do škol víceletých gymnázií. Učitelé dostávají od psychologů působících v projektu také podpůrné informace o vývojových obdobích a zákonitostech individuálního vývoje dětí. Řeší se také spolupráce v pedagogických sborech, různé pedagogické styly a metody jejich práce. Nejdůležitější v celém projektu je ale pozitivní přínos pro samotné pro žáky

 

Naším mottem je DYNAMICKÁ INKLUZE.

Projekt "Naše firmy"

Naším projektem je hra – projektový den, zaměřená na žáky druhého stupně základních škol (konkrétně VIII. a IX.ročník).

Projekt je složen ze tří vzájemně propojených částí:

1. Teorie

Struktura výrobní firmy, kde se tvoří přidaná hodnota.

2. Hra

Demonstruje žákům, jak fungují jednotlivé oddělení reálné firmy a pomůže jim pochopit, co je důležité pro rozvoj firmy.

3. Stavba robota

V rámci simulovaného oddělení vývoj a výzkum žáci sestrojí a naprogramují robota.

Podpora kompetencí, gramotností a exekutivních dovedností žáků

Škola je zapojená do projektu Podpora kompetencí, gramotností a exekutivních dovedností žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000594 spolufinancovaného Evropskou unií.

Cílem projektu pořádaném Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je zlepšování dovedností v rámci jednotlivých gramotností žáků na 2. stupni základních škol, primárně ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Rozvíjení jednotlivých gramotností je realizováno skrze učitele a v rámci akčního výzkumu. Jednotliví učitelé jsou vedeni ke schopnosti konstruktivisticky orientované výuky a k jejich průběžnému zvyšování didaktických kompetencí. Dále jsou jednotlivé gramotnosti žáků rozvíjeny skrze volnočasové aktivity, které rozvíjejí jak vybrané gramotnosti, tak jejich exekutivní dovednosti.

Rozvoj občanských kompetencí v oblasti bezpečnosti

Naše škola spolupracuje s Univerzitou Jana Amose Komenského Praha na projektu „Rozvoj občanských kompetencí v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva u žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí“, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000610. Více informací o projektu naleznete ZDE.

Projekt "Vzděláváme se"

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001000

Klíčové aktivity:  

Sociální pedagog – personální podpora ZŠ.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

Čtenářský klub pro žáky ZŠ.

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ. 

Projekt "Rozvíjíme technické a jazykové dovednosti"

reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/57.0930

klíčové aktivity:

Rozvoj technických dovedností žáků na 2. st. ZŠ.

Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce formou blended learningu.

Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu.

logo 72 dpi

Investice do rozvoje vzdělávání

Obědy pro děti z nadace Woman for Woman

19 žáků naší školy má možnost bezplatně odebírat obědy ze školní jídelny. Finanční prostředky ve výši  85 930,- Kč poskytla nadace Woman for Woman. 

Podpora zabezpečení škol a školských zařízení

Cílem projektu je pořízení a instalace systému, který na nejnižší míru omezí vniknutí cizích osob do budovy školy. Prostředky k naplnění uvedeného záměru jsou zařízení jako kamerové systémy, systém k upozornění na cizí, nebezpečnou osobu v budově školy. 

Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením

V rámci uvedeného dotačního titulu usilujeme o získání finančních prostředků určených na nákup tabletů, počítačů, výukových programů, didaktických pomůcek a dalších materiálů a potřeb pro žáky se zdravotním postižením. Celková výše požadovaných financí činí 1 030 700,- Kč. 

Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2015

Získali jsme dotaci v rámci dotačního programu Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2015 ve výši 22 000,- Kč. Získané finanční prostředky budou sloužit na krytí nákladů spojených s adaptačním pobytem žáků 6.ročníku ve školním roce 2015/2016.