Povinně zveřejňované informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění.

1. Název organizace

Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace


 2. Důvod a způsob založení

zřizovací listina

změna zřizovací listiny

dodatek

dodatek č. 1

dodatek č. 2

dodatek č. 3


 3. Organizační struktura

organizační struktura


 4. Kontaktní spojení

kontaktní poštovní adresa

Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace

Neštěmická 787/38

 400 07 Ústí nad Labem

adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace

Neštěmická 787/38

400 07 Ústí nad Labem

úřední hodiny

pracovní dny 7,00 – 15,00 hod.

telefonní čísla

+420 724 300 455,  +420 472 732 174

adresa internetové stránky

www.zsnestemicka.cz

adresa e-podatelny

skola@zsnestemicka.cz

další elektronické adresy

reditel@zsnestemicka.cz


5. Případné platby lze poukázat

na účet číslo 0882200329/0800  


6. IČ

 44226268


7. DIČ

nejsme plátci DPH


8. Hlavní dokumenty organizace

školní řád

Školní vzdělávací program k dispozici na úseku vedení školy. 

Aktuální rozpočet a rozpočty minulých let jsou k dispozici na ekonomickém úseku. 


9. Žádosti o informace

 Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doporučená nebo elektronická pošta).

 Žádost je podána dnem, kdy ji povinný subjekt obdržel.


10. Příjem žádostí a další podání 

prostřednictvím skola@zsnestemicka.cz 

datová schránka  ID: ibnyi66


11. Opravné prostředky  

Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání prostřednictvím povinné osoby (řediteli školy) zřizovateli školy – Statutární město Ústí nad Labem, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.


12. Formuláře

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Žádost o poskytnutí informace

 

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti


 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

  Konkrétní postupy pro řešení životních situací nejsou vydány.


14. Předpisy

  Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod, v platném znění
 • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP, v platném znění
 • vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění
 • vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění
 • vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních, v platném znění
 • nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách, v platném znění

 Vydané právní předpisy


15. Úhrada za poskytování informací

Přímé materiálové náklady žadatel o poskytnutí informací hradí takto:

a) náklady na pořízení listinných kopií:

 • cena za zhotovení jednostranné kopie formátu A4 2,00 Kč
 • cena za zhotovení oboustranné kopie formátu A4 3,00 Kč
 • cena za zhotovení jednostranné kopie formátu A3 4,00 Kč
 • cena za zhotovení oboustranné kopie formátu A3 6,00 Kč

b) náklady na opatření technických nosičů dat

 • cena za 1 ks CD 15,00 Kč

c) náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

 • cena za každou započatou hodinu činnosti 120,00 Kč

Výši úhrady za poskytnutí informace povinný subjekt písemně oznámí žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na jakém základě byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informací je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výši požadované úhrady nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.


 16. Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv

Výhradní licence


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění