Formuláře

Souhlas rodiče s poskytnutím daru - obědy pro děti

Žádost o přijetí do přípravné třídy

Podává zákonný zástupce ředitelce školy v případě zájmu o zařazení do přípravné třídy. Do přípravné třídy je zařazeno dítě na základě doporučení poradenského zařízení. 

Žádost o odklad povinné školní docházky

Podává zákonný zástupce ředitelce školy nejpozději do 31. 5. roku, kdy bylo dítě u zápisu. Součástí žádosti je doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa

Žádost o uvolnění žáka z výuky

V odůvodněných případech může na základě této žádosti uvolnit na 1 den třídní učitel a na více dní ředitelka školy. Jedná se převážně o uvolnění na dovolenou mimo prázdninové dny, sportovní soustředění, akce zájmových kroužků, apod.

Žádost o uvolnění žáka z tělesné výchovy

Potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka

Žádost o dodatečný odklad

Žádost o povolení individuálního
vzdělávacího plánu

Podává zákonný zástupce žáka u ředitelky školy v případě doporučení k integraci žáka vydaném školským poradenským zařízením. Součástí žádosti je vždy kopie zprávy z vyšetření a doporučení k integraci. 

Žádost o přestup žáka z jiné školy

Podává zákonný zástupce žáka ředitelce školy v případě přestupu z jiné školy.

Žádost o uvolnění žáka z plaveckého výcviku