Souhlas rodiče s poskytnutím daru - obědy pro děti  
   

    

 

Žádost o přijetí do přípravné třídy  
Podává zákonný zástupce ředitelce školy v případě zájmu o zařazení do přípravné třídy. Do přípravné třídy je zařazeno dítě na základě doporučení poradenského zařízení.   

 

Žádost o odklad povinné školní docházky  
Podává zákonný zástupce ředitelce školy nejpozději do 31. 5. roku, kdy bylo dítě u zápisu. Součástí žádosti je doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.   

 

 

Žádost o dodatečný odklad  
Podává zákonný zástupce žáka ředitelce školy nejpozději do konce 1. pololetí roku, kdy žák nastoupil.  Součástí žádosti je doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.   

 

 

Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu  
Podává zákonný zástupce žáka u ředitelky školy v případě doporučení k integraci žáka vydaném školským poradenským zařízením. Součástí žádosti je vždy kopie zprávy z vyšetření a doporučení k integraci.   

 

Žádost o přestup žáka z jiné školy  
Podává zákonný zástupce žáka ředitelce školy v případě přestupu z jiné školy.   

 

 

Žádost o uvolnění žáka z výuky   
V odůvodněných případech může na základě této žádosti uvolnit na 1 den třídní učitel a na více dní ředitelka školy. Jedná se převážně o uvolnění na dovolenou mimo prázdninové dny, sportovní soustředění, akce zájmových kroužků, apod.    

 

 

Žádost o uvolnění žáka z tělesné výchovy  
   

 

Žádost o uvolnění žáka z plaveckého výcviku  
   

 

Potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka